diyalektolog

Uygur Araştırmaları Arşivi

Bu arşiv, araştırmacıların bu alandaki yayınlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Uygurlarla ile ilgili yayınlanmış makalelerinizin bu bölümde yer almasını istiyorsanız drozguray@gmail.com adresine doc veya pdf formatında gönderiniz. Bu bölümde yer alan makaleler için telif ücreti ödenmez.

 

Adı

Soyadı

Makale Adı

Yayın Yeri

Makaleyi Oku

         

Abdulhakim

MEHMET

“Sarı Uygur Halk Edebiyatı Üzerine Çin'de Yapılan Çalışmalar”

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz-2002, S: 14, ss. 367-376.

images.jpg

Abdulhekim

MEHMET

“Uygur Halk Destanları Üzerine Çin'de Yapılan Çalışmalar ve Eleştirel Değerlendirilmesi”

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009, ss. 1541-1564.

images.jpg

Abduraop Polat

TAKLIMAKANLI

“Uygur Türkçesindeki a, ä Ünlülerinin e, i’ye Değişmesi ve Sebepleri”

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar-2002, S: 13, ss. 125-132.

images.jpg

Abdureşit Celil

QARLUQ

“Sarı Uygurların Türkiye Türklerine Yönelik Tutumları”

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006),S. 3/1, ss. 145-153

images.jpg

Adem

Kadri Hüsnü

ÖGER

YILMAZ

“Uygur Sahasında Yetişmiş Bir Divan Şairi: Abdurehim Nizarî”

NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2011) ss. 39-50

images.jpg

Adem

ÖGER

“19. Yüzyılda Yaşamış Bir Uygur Halk Kahramanı ve Şairi: Sadir Palvan”

Karadeniz, Y. 4, S. 13, ss. 110-119.

images.jpg

Adem

ÖGER

“Uygur Türklerinin Doğum Âdetleri”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 7/1 Winter 2012, p.1679-1694.

images.jpg

Adem

Tuğba

ÖGER

GÖNEL

“Uygur Türkleri Arasında Şamanlar ve Tedavi Yöntemleri”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 6/4 Fall 2011, p.233-248.

images.jpg

Adem

ÖGER

“Uygur Bilmeceleri Üzerine Bir Değerlendirme”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 6/1 Winter 2011, p. 1530-1558.

images.jpg

Adem

ÖGER

“Türk Kültür Tarihinde Alp Er Tonga ve Uygur Türkleri Arasında Onunla İlgili Anlatmalar”

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature

and History of Turkish or Turkic

Volume 3/7 Fall 2008 , ss. 508-523.

images.jpg

Adem

ÖGER

“Mani Tarzındaki Uygur Halk Koşakları Üzerine Bir Değerlendirme”

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. VI, S. 2, ss. 401-409 İzmir 2006.

images.jpg

Ahmet

CAFEROĞLU

"Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları"

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Mecmuası, Baskı Yılı 1934, C: 4, ss. 1-43

images.jpg

Ahmet B.

ERCİLASUN

"Dîvânü Lügati’t-Türk Ve Uygurlar"

Turkish Studies, International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, - Volume 4/8, Fall 2009, S. 21, p. 5-12

images.jpg

Aleksandr Mihail

ŞÇERBAK

“British Museum Or. 8193’de Kayıtlı Uygur Harfli Elyazma Mecmua ve Bunun Özbek Filolojisi İçin Önemi”

Çev. Ahmet Temir, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1986] 1982 - 1983, ss. 133-140.

images.jpg

Ali Ulvi

ELÖVE

“Bir Uygurca Yazı”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, (1961), [1962] 1961, ss. 311-317.

images.jpg

Alimcan

İNAYET

"Uygur On İki Makamı ve Edebiyatı"

Turkish Studies, International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, - Volume 2/2, Spring 2007, S. 2, p. 365-382

images.jpg

Alimcan

İNAYET

“Türk-Uygur Hikâyelerinde Cinsellik ve Albeni Meselesi”

Milli Folklor, C. 3, S. 20, Kış 1993, ss. 39-41.

images.jpg

Alimcan

İNAYET

“Çağdaş Uygur Edebiyatında Bir Hikâye: Çenıkış”

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt: IX, Sayı 2, İzmir 2009, ss. 73-117.

images.jpg

Alimcan

İNAYET

“Uygur Şairi Boğda Abdullah ve Bir Kısım Şiirleri”

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar-2000, S: 9, s. 242-250.

images.jpg

Alimcan

İNAYET

“Uygur Muhebbet Koşakları (Aşk Şiirleri)nın Yapısal Özellikleri Üzerine”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 6/1 Winter 2011, p. 103-122.

images.jpg

Alimcan

Adem

İNAYET

ÖGER

“Uygur Türklerinin Mitolojik, Dinî ve Tarihî Kadın Kahramanları Üzerine”

Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature, and History of Turkish or Turkic

Volume 4/3 Spring 2009, ss. 1183-1198.

images.jpg

Alimcan

İNAYET

“Uygur Sahasındaki "Emir Gör Oğli" Destanının Olay Örgüsü ve Bazı Motifler Üzerine”

Millî Folklor, 2004, Yıl 16, Sayı 61, ss. 30-43.

images.jpg

Alimcan

Nerin

İNAYET

KÖSE

"Aşık Garib"in Türkmen ve Uygur Varyantları Üzerine

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S. 1, İzmir 1996, ss. 43-57.

images.jpg

Arslan

ABDULLAH

“Uygurcadaki Çince Kelimeler Üzerine”

(Akt. Alimcan İnayet) Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar-1999, S: 7, ss. 205-214.

images.jpg

Ayhan

ÇELİKBAY

"Yeni Uygur Türkçesinde Bir Enklitik Edatı: ze"

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/9 Summer 2013, p. 977-987.

images.jpg

Aynur

ÖZ

"Güney-Doğu (Uygur-Karluk) Grubunda Şahıs Zamirleri"

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.38, S. 1.2, ss. 479-500.

images.jpg

Aysun

DEMİREZ GÜNERİ

“Yeni Uygur ve Türkiye Türkçesinde Fiil-Tamlayıcı İlişkileri”

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature

and History of Turkish or Turkic

Volume 4/4 Summer 2009 , ss. 505-515.

images.jpg

Ayşe Gül

SERTKAYA

Uigurische Sprachdenkmäler’den Beş Mektup

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1999] 1996, s. 237-264.

images.jpg

B. S.

ADAMS

“Bir Uygur Metni Üzerine Notlar”

(Çev. Bilge Karasu), Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1969] 1968, ss. 59-63.

images.jpg

Bahaddin

ÖGEL

“Türk Efsaneleri Üzerinde İncelemeler Uygurların Menşe Efsanesi”

:Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1948, C. 6, S. 1, ss. 17-26.

images.jpg

Çeng Zong

CEN

“Ana Çizgileriyle Sarı Uygurca 1”

(Aktaran: Erkin Emet), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar 1996, S. 1, ss. 245-256.

images.jpg

Ebulfez Kulı

AMANOĞLU

“Uygur Devletinin İlk Kağanlarının (744-840) Ad ve Unvanları Üzerine”

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 16, Erzurum 2001, ss. 151-155

images.jpg

Ebülfez Kulı

AMANOĞLU

“Divanu Lugati’t-Türk’teki Kişi Adları Üzerine”

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 15, Erzurum 2000, ss. 5-13.

images.jpg

Emine

GAPPAR

“Çağdaş Uygur Türkçesinin Telâffuz Kuralları (Taslak)”

(Aktaran: Minara Aliyeva), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz-2000, S: 10, ss. 487-517.

images.jpg

Engin

ÇETİN

“Uygurca kiçig erŋek, Karahanlı Türkçesi çıçalak ve Türkiye Türkçesi serçe parmak Sözleri Üzerine”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 7/4, Fall 2012, p. 1217-1227.

images.jpg

Engin

ÇETİN

“Uygurcada tut-Fiiliyle Kurulan Birleşik Sözler”

Dil Araştırmaları, S. 11 Güz 2012, ss. 81-104.

images.jpg

Erdem

UÇAR

“Uygurca Birgerü Üzerine”

Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları Dergisi

images.jpg

Erdem

UÇAR

“Uygurca Yilvi ve Türevleri Üzerine”

Akademik Araştırmalar Dergisi 2012, S. 55, ss. 121-130

images.jpg

Erdem

UÇAR

“Uygurca Üzüt~Üzütlüg Üzerine”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 6/1 Winter 2011, p. 1821-1826

images.jpg

Erkin

EKREM

“Sarı Uygurların Kökeni”

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), S. 4/3, ss. 156-180

images.jpg

Erkin

EMET

“Uygur Türklerinde Sözlükçülük ve Doğu Türkistan'da Yeni Basılan Üç Sözlük”

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz-1996, S: 2, s. 399-402.

images.jpg

Erkin EMET

EMET

“Uygurların Yakın Çağ Ünlü Şairlerinden Abdurehim Nazari ve Şairin Destanları Hakkında Kısaca Tanıtım”

Bildiri

images.jpg

F. Sema

BARUTÇU ÖZÖNDER

"Abhidharmakosabhaşyatika-Tattvartha-Nama'nın Eski Uygurca Tercümesinden Bir Parça"

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1990, C. 34, S. 1-2, ss. 11-25.

images.jpg

Ferhat

KARABULUT

"Dil Ölümü Bağlamında Kayseri’de Yaşayan Uygur Türk Toplumu"

Bilig, Güz 2005, S. 35, ss. 17-47.

images.jpg

Funda

ŞAN

Mehmet Ölmez, “Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan'daki Eski Türk Yazıtları (Metin-Çeviri Sözlük)”

Türkiyat Mecmuası, C. 22, S. 2, 2012.

images.jpg

Geng

SHİMİN

“Eski Çin Kültürüne Uygur Katkısı”

Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları Dergisi

images.jpg

Gülsüm

KİLLİ

“Doğu Türkistan Uygur Ağızları (tanıtma)”

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), S. 5/4, ss. 163-165

images.jpg

Gülsün

MEHMET

“Sarı Uygur Türkçesinde Soluklu Ünlüler ve Eski Türkçe Ünlü Sistemi ile Bağlantısı”

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), s. 6/1, ss. 30-42

images.jpg

Gülzade

TANRIDAĞLI

“Uygur Edebiyatında Roman”

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar-1998, S: 5, s. 99-120.

images.jpg

Gülzade

TANRIDAĞLI

“Uygur Kültüründe Saç Örgüleri ve Anlamları”

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 14, Erzurum 2000, ss. 47-53.

images.jpg

Hacer

TOKYÜREK

"Eski Uygur Türkçesinde “Köŋül” Sözü"

Bilig, Yaz 2013 / S. 66, ss. 247-272

images.jpg

Hacer

TOKYÜREK

“Eski Uygurca Metinlere Göre Budizmin Manihaizme Etkisi”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/4, Fall 2012, p. 2889-2906

images.jpg

Hacer

TOKYÜREK

“Eski Uygur Türkçesinde "Ölüm" Kavramı ile İlgili İfadeler”

Bilig, Yaz 2009, S. 50, ss. 169-198.

images.jpg

Hanife

ALKAN

“Lehçeler Arası Aktarmalarda Yalancı Eş Değerler Sorunu (Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi-Yeni Uygur Türkçesi Fiil Örneği)”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 7/4, Fall 2012, p. 671-688.

images.jpg

Harun

GÜNGÖR

“Kayseri'de Yaşayan Uygur ve Kazak Türklerinin Bazı Âdet ve İnanışları”

Milli Folklor, ss. 7-11.

images.jpg

Hatice

YİĞİTBAŞI

“Bugünkü Uygur Türkçesinde Birleşik Fiiller”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [2003] 1999, C: I-II, S: 42, ss. 365-380.

images.jpg

Hayaşi

Umemura

TOORU

HİROŞİ

“Japonya'da Göktürkler ve Uygurlarla İlgili Olarak Japonca Yayınlanan Araştırmaların Bibliyografyası”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1989] 1985, ss. 211-254.

images.jpg

Hüseyin

YILDIZ

“Köktürk Harfli Uygur Bitigleri Üzerine İki Yeni Eser”

Dil Araştırmaları, S. 10, Bahar 2012, ss. 192-197.

images.jpg

Hüseyin

YILDIZ

Hatice Şirin User, “Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları (Söz Varlığı İncelemesi) (tanıtma)”

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3 / 11 Spring 2010, s. 662-663.

images.jpg

İklil

KURBAN

"Turgun Almas ve Uygurlar"

Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları, S.1, ss. 169-173.

images.jpg

İsa

ÖZKAN

“İki Uygur Fıkra Tipi: Molla Zeydin ve Seley Çakan”

Milli Folklor, ss. 15-20.

images.jpg

Juten

ODA

"Eski Uygurca Bir Vesikanın Budizmle İlgili Küçük Bir Parçası"

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Mecmuası, Baskı Yılı 1980, 1977-1979, C: 19, ss. 183-205,

images.jpg

Kaare

THOMSEN

“Sarı Uygurların Dili ve Salarca (çev. İlhan Çeneli”

(Çev. İlhan Çeneli), Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1989] 1985, ss. 191-197.

images.jpg

Kasımcan

SADIKOV

“Uygur Yazılı 'Rahatu'l-Kulub' Kitabı”

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 17, Erzurum 2001, ss. 337-344.

images.jpg

Kemal

ÇAĞDAŞ

"Hüent-Tsang Biografisinin Uygurca Tercümesinde Geçen Sanskrit Kelimelerin İzahı"

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1954, C. 12, S. 1-2, ss. 127-132.

images.jpg

Klaus

RÖHRBORN

"Eski Uygur Alfabesindeki 'Fonolojik Prensip' Problemi Üzerine"

Orta Asya'dan Anadolu'ya Alfabeler, İstanbul 2011, s. 21-28

images.jpg

Levent

DOĞAN

“Uygur Türkçesi’nde çu, ġu ve ze Edatları”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/1 Winter 2012, p.889-902.

images.jpg

Levent

DOĞAN

“Uygur Atasözlerinde Yüceltilen Değerler”

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2009 C. 11, S. 1 ss. 87-104.

images.jpg

Lokman

BARAN

“Çağdaş Uygur Edebiyatının Oluşması ve Gelişmesi”

Bilig, Yaz 2007 S. 42, ss. 191-211

images.jpg

M. Fatih

ALKAYIŞ

“Çağdaş Türk Şiveleri Arasında Aktarma Meseleleri (Yeni Uygur Türkçesi - Türkiye Türkçesi Örneği)”

Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/3 Spring 2009, ss. 60-70

images.jpg

M. Şükrü

AKKAYA

"Uygur Türklerini ve Kültürlerini Tanıyalım"

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1943, C. 1, S. 3, ss. 75-86.

images.jpg

Mağfiret Kemal

YUNUSOĞLU

“Uygur Halk Eğız Edebiyatı Kamusı (tanıtma)”

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), S. ¾, ss. 146-148.

images.jpg

Mehmet

ÖLMEZ

"Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca"

Çağdaş Türk Dili, S. 98, Nisan 1996, ss. 31-37

images.jpg

Mehmet

ÖLMEZ

"Tibet Buddhizmine Ait Eski Uygurca Bahşı Ögdisi"

(J. P. Laut) Klaus Röhrborn Armağanı, Freiburg / İstanbul 1998, ss. 261-293

images.jpg

Mehmet

Özlem

ÖLMEZ

ALYAZILI

“Eski Uygurca Metinlerin Transkkipsiyonunda Kullanılan Yöntemler ve İşaretler”

Orta Asya’dan Anadolu’ya Alfabeler, İstanbul 2011, ss. 43-83

images.jpg

Mehmet

ÖLMEZ

“Eski Uygur ve Çin Kaynakları Işığında Orhon Yazıtlarında Geçen Yer ve Kişi Adları”

3. Uluslar arası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 2010, ss. 629-640.

images.jpg

Mehmet

ÖLMEZ

“Beşbalıklı Şingko Şeli Tutung Anısına Uluslararası Eski Uygurca Araştırmaları Çalıştayı”

Türk Dili, ss. 93-95.

images.jpg

Mehmet

ÖLMEZ

“Uygur Nesri”

Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. 4, ss. 129-135.

images.jpg

Mehmet

ÖLMEZ

“Eski Uygurca DKPAM (Dasakarmapathavadanamala) Metni Yayımı (tanıtma)”

Türk Dilleri Araştırmaları 15, 2005, s. 223-232.

images.jpg

Mehmet

ÖLMEZ

“Süryani Harfli Eski Uygurca Bir Tıp Metni”

Bildiri

images.jpg

Mehmet

ÖLMEZ

“Eski Uygurca 'odug sak' İkilemesi Üzerine”

Türk Dilleri Araştırmaları 8, 1998, s. 35-47.

images.jpg

Mehmet

ÖLMEZ

“Eski Uygurca Xuanzang Biyografisine Ait Bir Okuyucu Kaydı”

Türk Dilleri Araştırmaları 3, 1993, s. 159-166.

images.jpg

Mehmet

ÖLMEZ

“Uygurca Xuanzang-Biyogratisindeki Çince Alıntılar”

Türk Dilleri Araştırmaları 4, 1995, s. 109-143.

images.jpg

Mehmet

ÖLMEZ

“Uygurca üçük 'kürk'”

Türk Dilleri Araştırmaları, 1992, s. 47-52.

images.jpg

Mehmet

ÖLMEZ

“Şingko Şeli Tutung ve Eski Uygurcanın Sözvarlığına Katkıları”

Bildiri

images.jpg

Minara

ALİYEVA

“Abdulhaluk Uygur'un Çağdaş Uygur Edebiyatındaki Yeri ve Önemi”

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar-2002, S: 13, s. 185-198.

images.jpg

Muhadderen

ÖZERDİM

"Uygurlar Devrinde Turfan-Karahoco Şehrinde Evler"

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1958, C. 16, S. 3-4, ss. 97-123

images.jpg

Murat

ELMALI

"Eski Uygur Türkçesinde Üçüncü Günaha Ait Belgeler"

Türkiyat Mecmuası, C. 23/Bahar, 2013, ss. 55-90

images.jpg

Murat

ELMALI

"Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Metamorfoz"

ACTA TURCICA, S. 2-1, Temmız 2012, ss. 1-34.

images.jpg

Murat

ELMALI

"Eski Uygurca Yalgukk(ı)ya Kelimesine Etimolojik Bir Yaklaşım"

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/2 Spring 2012, p.443-460

images.jpg

Mustafa

YILDIZ

"Yeni Uygur Türkçesinde -vät-, -(i)vät-, -(u)vät-, -(ü)vät- Yapısı, Gelişimi ve Anlamı Üzerine"

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 12, Konya 2004, s. 367-374.

images.jpg

Necip Asım

YAZIKSIZ

"Uygur Yazısıyla “Hibetü’l-Hakâyık”ın Diğer bir Nüshası"

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Mecmuası, Baskı Yılı: 1925, C: 1, s. 227-233

images.jpg

Nerin

YAYIN

“Uygur Türeyiş” Efsanesi’nden Hareketle “Kız Kumu” Efsanesinde Mit-Ritüel İlişkisi

Mehmet Yardımcı’ya Armağan, İzmir 2012, ss. 389-392.

images.jpg

Oleg Alekseyeviç

MUDRAK

“Sarı Uygur Türkçesine Türkçe Sızıcı Seslerin Yansıması”

Dil Araştırmaları, S: 11, Güz 2012, ss. 197-204.

images.jpg

Osman Fikri

SERTKAYA

"Uygur Harfleri İle Yazılmış Bazı Mensur Parçalar - I (Mesele Kitabı)"

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Mecmuası, Baskı Yılı: 1976, 1973-1975, C: 18, ss. 245-280

images.jpg

Osman Fikri

SERTKAYA

"Eski Uygur Mektupları Üzerine"

İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. 44, 2011, ss. 209-228.

images.jpg

Osman Fikri

SERTKAYA

“Şastr Abhidharma-koşa-bhâsyâ-şikâ Tattvârtha-nâma, Vasunbandhu’nun Abhi Dharmakoşaşastra Adlı Eserinde Sthiramati’nin Yazdığı Tefsirin Uygurca Çevirisi Abidarim Koşvardi Şastr (tanıtma)”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1986] 1982 - 1983, s. 247-251.

images.jpg

Osman Fikri

SERTKAYA

“Eski Türkçe (Göktürkçe ve Uygurca) Araştırıcısı Olarak Wilhelm Radloff”

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Aralık 1988, C: LVI, S: 444, ss. 303-317.

images.jpg

Osman Fikri

SERTKAYA

“Türkiye'de Uygur Türkçesi Araştırmaları Tarihine Bir Bakış ve Eski Uygur Türkçesi Üzerine Türkiye'de Yapılan Son Çalışmalar”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1997] 1995, s. 411-431.

images.jpg

Osman Fikri

SERTKAYA

“Uygur Tıp Metinlerine Toplu Bir Bakış”

http://turkoloji.cu.edu.tr

images.jpg

Osman Fikri

SERTKAYA

Haberler : Çin'deki Azınlıkların Eski Yazmaları ve Edebiyatları Üzerine Birinci Uluslararası Konferans, Ocak 2011.

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 709, ss. 93-96

images.jpg

Osman Fikri

SERTKAYA

Maitrisimit Nom Bitig (I)

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1986] 1982 - 1983, s. 253-271.

images.jpg

Osman Fikri

SERTKAYA

Maitrisimit Nom Bitig’in Hamı=Komul Yazması (III)

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1986] 1982 - 1983, s. 275-280.

images.jpg

Osman Nedim

TUNA

“Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1960, s. 213-282.

images.jpg

Özgür

AY

“Abdurrahim Ötkür'ün 'İz' Romanı Üzerine”

Turkish Studies, International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, - Volume 2/2, Spring 2007, S. 2, www.turkishstudies.net, p. 54-72

images.jpg

Özkan

İZGİ

“Turfan Uygurları Kültürü Hakkında Bazı Düşünceler”

http://turkoloji.cu.edu.tr/

images.jpg

Peter

ZİEME

“Uygur Yazısıyla Yazılmış Uygur Yazıtlarına Dair Bazı Düşünceler”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1986] 1982 - 1983, ss. 229-237.

images.jpg

Peter

ZİEME

Ein Manischäisch-Türkisches Gedicht [=Türkçe Bir Mani Şiiri]

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1969] 1968, ss. 39-44.

images.jpg

Peter

ZİEME

Materialien zum Uigurischen Onomasticon I

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1978] 1977, ss. 71-86.

images.jpg

Peter

ZİEME

Materialien zum Uigurischen Onomasticon II

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1981] 1978 - 1979, ss. 81-94.

images.jpg

Peter

ZİEME

Materialien zum Uigurischen Onomasticon III

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1987] 1984, ss. 267-283.

images.jpg

Peter

ZİEME

Zieme, P[eter], Türkçe Bir Mani Şiiri

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten,

[1969] 1968, ss. 45-51.

images.jpg

Rahile

DAVUT

“Uygurların Mezar Kültürü Üzerine Bir Araştırma”

Millî Folklor, 2003, Yıl 15, S. 60

images.jpg

Rahile

DAVUT

“Batıdan Gelen Yuğurlar (Sarı Uygurlar)” Destanı Üzerine I”

(Aktaran: Alimcan İnayet) Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar-1998, S: 5, ss. 455-465.

images.jpg

Rahile

Komuna

DAVUT

CANBUZ

“Yuğur (Sarı Uygur)lar Üzerine Notlar”

(Aktaran: Alimcan İnayet), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar-1998, S: 5, ss. 466-478.

images.jpg

Raile Abdülvahit

KAŞGARLI

“Komünist Çin Dönemi Uygur Şiiri Üzerine”

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. XII/1, Yaz 2012, ss. 345-359.

images.jpg

Ramazan

KARAMAN

“Uygur Folklorunda Nevruz Kutlamaları”

Milli Folklor, Yıl: 14 S.: 53

images.jpg

Reşit Rahmeti

ARAT

"Uygurlarda Istılahlara Dair"

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Mecmuası, Baskı Yılı: 1942, 1940-1942, C: 7-8, ss. 56-81

images.jpg

Reşit Rahmeti

ARAT

“Türlü Cehennemler Üzerine Uygurca Parçalar”

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Mecmuası

images.jpg

Rıdvan

ÖZTÜRK

“Uygur Türkçesinde Arap ve Fars Menşeli Kelimelerdeki Ünsüz Değişmeleri”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 213-222.

images.jpg

Rıdvan

ÖZTÜRK

“Modern Uygur Türkçesi Grameri (tanıtma)”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1995] 1993, s. 183-190.

images.jpg

S. E.

MALOV

“Sarı Uygurlarda Şamalığın Kalıntıları (Çev. Yard. Doç. Dr. Muvaffak Duranlı)”

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. 5, S. 2, İzmir 2005, ss. 391-399.

images.jpg

Saadet

ÇAĞATAY

“Sarı Uygurların Dili”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, (1962) 1961, ss. 37-42.

images.jpg

Saadet Şakir

ÇAĞATAY

"Uygurca ve Eski Osmanlıcada İnstrumental -°n"

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1943, C. 1, S. 3, ss. 93-107.

images.jpg

Saadet Şakir

ÇAĞATAY

Uygur Yazı Dili

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1943, C. 2, S. 5, ss. 77-88.

images.jpg

Sadettin

GÖMEÇ

“Uygur Kagan Soyunun Problemleri”

Türkiyat Araştırmaları, S. 9, Güz 2008, ss. 251-264.

images.jpg

Seçil

HİRİK

“Olasılık Bildiren Kipliklerin Eski Uygur Türkçesi Metinlerindeki Görünümü”

Dil Araştırmaları, S. 12 Bahar 2013, ss. 139-161.

images.jpg

Sedat

ŞAHİN

“Uygur Türklerinde Karikatür”

Milli Folklor, C. 6, S. 48, ss. 48-51.

images.jpg

Serkan

ŞEN

"Orhon Yazıtlarından Uygur Yazmalarına Anlam Daralmaları"

TÜBAR, S. 15, 2004 Bahar, ss.151-160

images.jpg

Sevgi

ÖZTÜRK

“Yeni Uygur Türkçesinde İkilemeler”

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/4 Summer 2008 .

images.jpg

Şinasi

TEKİN

“Uygur Bilgini Sıgku Seli Tutug'un Bilinmeyen Yeni Bir Çevirisi Üzerine”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1966] 1965, s. 29-33.

images.jpg

Şinasi

TEKİN

“Uygurcada Yardımcı Cümleler Üzerine Bir Deneme”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1966] 1965, s. 35-63.

images.jpg

Şinasi

TEKİN

“Uygurca Üzerine Yeni Yayınlar”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1976] 1975 - 1976, s. 187-201.

images.jpg

Şinasi

TEKİN

“Bir Uygur Şiiri Hakkında Not”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1976] 1975 - 1976, ss. 61-63.

images.jpg

Şinasi

TEKİN

“Mani Dininin Uygurlar Tarafından Devlet Dini Olarak Kabul Edilişinin 1200. Yıl Dönümü Dolayısı ile (762-1962)”

TDAY Belleten, 1962, Ankara 1988, ss. 1-11.

images.jpg

Tahsin

BANGUOĞLU

“Kâşgari'den Notlar I: Uygurlar ve Uygurca Üzerine”

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1958, s. 87-113.

images.jpg

Talip

YILDIRIM

"Yeni Uygur Türkçesinde İsimden İsim Yapıl Ekleri"

Türkoloji Dergisi, 2001, C. 14, S. 1, ss. 255-262.

images.jpg

Tolga

ERKAN

“Anadolu Selçuklu Sanatındaki İnsan Figürlerinin Uygurların Mağara Resimleri ve Gaznelilerin Duvar Resimleriyle Konu ve Biçim Yönünden Karşılaştırılması”

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature

and History of Turkish or Turkic

Volume 5/3 Summer 2010

images.jpg

Tuğba

GÖNEL

“Uygur Türkleri Arasında Şamanlar ve Tedavi Yöntemleri”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/4 Fall 2011, p.233-248.

images.jpg

Uluhan

Şaban

ÖZALAN

DOĞAN

"Eski Uygurcada Tetir/Titir Cevher Fiili Üzerine"

Türük, Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2013 Yıl:1, S.1, ss. 252-263

images.jpg

Veli Savaş

YELOK

“Uygur Türklerinde Nevruz”

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 25, S. 2, 2005, ss. 183-199

images.jpg

Volkan

COŞKUN

“Yeni Uygur Türkçesinde Ünlülerin Sınıflandırılması ve Ünlü Değişmeleri”

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz-1998, S: 6, s. 808-818.

images.jpg

Volkan

COŞKUN

“Yeni Uygur Türkçesinde Ses Uyumu ve Ses Olayları”

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz-1998, S: 6, s. 796-807.

images.jpg

Wilhelm

BANG

"Türlü Cehennemler Üzerine Uygurca Parçalar"

(Reşit Rahmeti Arat ile birlikte) İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Mecmuası, Baskı Yılı: 1934, C. 4, ss. 251-263

images.jpg

Yusuf

GEDİKLİ

“Azerbaycan, Uygur ve Türkmen Türkçelerinde Yeni Kelime Yapımı”

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar-1996, S: 1, s. 239-244.

images.jpg

Zeki

KAYMAZ

"Sarı Uygurca Araştırmalarına Genel Bir Bakış"

Fikret Türkmen Armağanı, İzmir 2005, ss. 451-455

images.jpg

Zekiye Gül

ELBİR

"Yazı Diline Göre Yeni Uygur Türkçesinin Kuça Ağzındaki Ses Değişmeleri"

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,
C. 17, S. 1, ss. 115-130, Elazığ 2007.

images.jpg

 

 

 

 

Gelişmiş Arama


Duyurular

Hızlı ErişimİLETİŞİM: Özgür AY
ADRES: Uşak Üniversitesi  |  Fen Edebiyat Fakültesi  | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü | Bir Eylül Kampusü 64200 UŞAK
Tel: 90.276 2212134 | Belgeç (Faks) : 90.276 2212135  | E-posta: drozguray@gmail.com