Volume 2018/12

International Journal of Uyghur Studies Volume 2018/12

Cover Generic File Index Editor’s Note

Adem Öger
Kayan Bir Yıldızın Ardından Nağmeler: Abdurehim Tileşup Ötkür’ün Ölümü Üzerine Yazılan Şiirler | Tunes After The Falling Star: Poems Related To Death Of Abdurehim Tileşup Ötkür, ss. 1-26

Alimcan Buğda
Klasik Uygur Edebiyatının Son Halkalarından Hüseyinhan Tecellî | Classic Arts And End Ring From Uygur Huseyinkhan Tejelli, ss. 27-39

Alimcan İnayet
Mitostrateji Üzerine | On Mythostrategy, ss. 40-54

Alpaslan Karabağ
Damolla Sâbit bin Abdülbâkî’nin Akâid-i Cevheriyye Adlı Eserinin İmla ve Dil Özellikleri | Damolla Sabit Bin Abdulbaki’s Akâid-İ Cevheriyye’s Ortography And Language Features, ss. 55-85

Ekber Enveri
Zülkarneyn ve Boynuzlu İskender (İskender-nâmelerin Kökenine Dair)| Zulkarneyn and Horned Alexander (About The Origin Of Iskender-Nameh’s), ss. 86-97

Fatih Bakırcı
Ali Şir Nevâyî’nin Mahbûbu’l-Kulûb’unun Etkisinde Yazılmış Bir Risale | A Treatise That Had Been Written With Influence Of Ali-Shir Nawai’s Mahbub Al-Qulub, ss. 98-122

Hikmet Zeki Kapcı-Abdullah Erdoğan
Arşiv Belgeleri Işığında Türk-Sovyet İlişkilerinde Doğu Türkistan’ın Bağımsızlık Faaliyetleri (1933-1934) | Independence Activities Of East Turkestan In Turkish-Soviet Relations According To The Turkish Republic Archives (1933-1934), ss. 123-134

Kamile Serbest
Çağatayca Yazılmış Yusuf Beg-Ahmed Beg Destanı’nda Köroğlu | Köroglu In Epic Of Yusuf Beg-Ahmed Beg Which Was Written In Chagatai Turkish, ss. 135-143

Kübra Yıldız Altın
Ahi Örgütlerinin Teşkilat Yapısı Üzerine Bir İnceleme | An Investigation On Organizational Structure Of Ahi Associations, ss. 144-159

Mehmet Emin Begtimur
İlk Matbaanın Mucidi | Founder Of Elementary Printing Press, ss. 160-168

Recep Tek-Adem Öger
Çağatayca Yazılmış Bir Kerbela Mersiyesi | A Karbala Dirge Which Written Chagatai Turkish, ss. 169-218

Tuğba Gönel Sönmez
Uygur Türklerinin Anlatma, İnanç ve Ritüellerinde Hayvan Sembolizmi | Animal Symbolism In The Narration, Belief And Rituals Of Uighur Turks, ss. 213-225

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme

Can Cüneyt Şahin
Fikret Yıldırım, Irk Bitig ve Orhon Yazılı Metinlerin Dili, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2017, 399 s., ss. 226-230

Erkan Hirik
Prof. Dr. Erhan Aydın, Taşa Kazınan Tarih: Türklerin İlk Yazılı Belgeleri, İstanbul: Kronik Kitap, 2018, 368 s., ss. 231-236

Kübra Yıldız Altın
Recep Tek, Kayseri Yöresi Sağaltma Ocakları, Konya: Kömen Yayınları, 2018, 304 s., ss. 237-239

Updated: Saturday June 29th, 2019 — 10:47 pm
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.