Volume 2020/15

International Journal of Uyghur Studies Volume 2020/15

Cover Generic File Index Editor’s Note

Araştırma Makaleleleri / Research Articles
Naciye Karahan Kök
Türkistan Hanlıklarına Ait Belgelerde Geçen Meslek Ve Unvan Adları | Occupation and Title Names Mentioned in The Documents of the Turkistan Khanates, ss. 1-30

Eset Sulaiman
Loanwords in Uyghur in A Historical and Socio-Cultural Perspective (1) | Tarihi ve Sosyo-Kültürel Açıdan Uygurcada Alıntı Kelimeler (1), ss. 31-69

Aziz Tolga Koç
Maniheist Uygurca Metinlerde Bir Kavramsal Metafor Örneği | Example of A Conceptual Metaphor in Manichaean Uygur Texts, ss. 70-81

Dilyaram Ayupova
Kazak “Muńlıq-Zarlıq” Destanında Bir Dev Tipi: Mıstan Kempir |“Mıstan Kempir” – One of The Type of Ogress in the Kazakh “Muńlıq-Zarlıq” Epic, ss. 82-91

Huseyn Ahmadov
Azerbaycan Basınından Edebiyat Gazetesi Üzerine Bir İnceleme (1934-1945) | An Examination Over the Newspaper “Edebiyat” in the Azerbaijani Press (1934-1945), ss.92-105

Gulbakhrem Molotova
XIX әсир тәсәввуф шеирийити нәмуниси | XIX. Asır Tasavvuf Şiiri Örneği | An Example of Nineteenth-Century Mystical Poetry, ss. 106-114

Buheliqi Weili – A. Melek Özyetgin
Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği | Grape Cultivation of Ancient Uyghur People in the Light of Uyghur Civil Documents, ss. 115-125

Muhammet Yasin Çakır
Yeni Uygur Atasözlerinin Yönelim Metaforları Açısından İncelenmesi | Proverbs of New Uighur Attachments in Terms of Orientational Metaphors, ss. 126-140

Yaşar Şimşek
Ali Şir Nevâyî’nin Kırk Hadis Tercümesinin Leipzig Nüshası ve Nüshadaki Çağatayca-Osmanlıca Karşılıklar Üzerine | About the Leipzig Copy of Ali Şir Nevayi’s Forty Hadith Translation And Chagatai-Ottoman Turkish Equivalent Meanings in the Copy, ss. 141-157

Yunus Ekici
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Gürcistan’ın Bu Birliğin Üyesi Olmasındaki Yeri | The Union of Soviet Socialist Republics And Georgia’s Place As a Member of This Union, ss. 158-168

Tuğba Gönel Sönmez
Uygur Halk Mizahında Anlatmalık Türler ve İcracıları | Narrative Genres in Uyghur Folk Humor and Their Performers, ss. 169-186

Zulhayat Ötkür
Uygur Kadınlarının Geleneksel Giyimi “Perice” ve “Telpek” | Traditional Garment of Uyghur Women “Perice” And “Telpek”, ss. 187-193

Farah Calil
Komporativistikanın Mifopoetikaya Tətbiqi: İsland və Türk Folklor Mətnlərində Təkrarlar | Karşılaştırmalı Çalışmaların Mitopoetiğe Uygulanması: İzlanda ve Türk Folklor Metinlerinde Tekrarlar | Application of Comparative Studies to Mythopoetics: Repetitions in Icelandic and Turkish Folklore Texts, ss. 194-206

Fatoş Yalçınkaya
Yalmavuz Neden Öfkelendi? | Why was Yalmavuz Furious? , ss. 207-216

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmeler / Book Reviews

Aybike Uzun
Prof. Dr. Erhan Aydın, Sibirya’da Türk İzleri: Yenisey Yazıtları, İstanbul: Kronik Kitap, 2019, 301 s. , ss. 217-220

Murat Orhun
Zunun Oqya, Qisqiçe Uyğur Örp-Adetliri Qamusu, 2 Cilt, Londra, 2019, 1807 s., ss. 221-224

Kamile Serbest
Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası: Kazakistan Örneği Projesi ve Çıktıları Üzerine, ss. 225-228

Updated: Thursday December 24th, 2020 — 2:04 pm
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.