Volume 2021/17

International Journal of Uyghur Studies Volume 2021/17

Kapak | Cover Jenerik | Generic File İçindekiler | Index Editörden | Editor’s Note

Araştırma Makaleleleri / Research Articles
Farah Calil – Esedli Seide Refailkızı
Ədələt Anlayışının Dini-Kolonik, Fəlsəfi və Bədii Mətnlərdə Təzahürü (Şərq-Qərb Mədənıyyəti Kontekstində) | Dini-Kolonyal, Felsefi ve Edebi Metinlerde Adalet Kavramının Tezahürü (Doğu-Batı Kültürü Bağlamında) | Manifestation of the Concept of Justice in Religious-Colonial, Philosophical and Literary Texts (In the Context of East-West Culture), s. 1-10.

Mehmet Emin Begtimur
Uygur Diasporasının Yapısal Özellikleri | Structural Characteristics of Uyghur Diaspora, s. 11-22

Mehmet Güler – A. Melek Özyetgin
Modern Uygurcada Halk Hekimliği ile İlgili Meslek Adları | Professıonal Names Related to Folk Medicine in Modern Uigur, s. 23-40

Nur Ahmet Kurban
Ahmet Yesevî Hikmetlerinin İşarî Tefsir Metodu Açısından Değeri | Value of Wisdoms of Ahmad Yasawi of Mystical Interpretation of the Qur’an (Ishari Tafsir), s. 41-62

Ömer Kırmızı
Sosyokültürel Yapının Efsanelere Yansıması Bağlamında Şanlıurfa Efsaneleri | Şanlıurfa Legends in The Contex of Reflectıing Sociocultural Structure in Legends, s. 63-90

Serap Alper
Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Manzum Dört İmam Hikâyesi | The Narration of Four Imam in Verse Written in Chagatay Turkish, s. 91-145

Yasin Karadeniz
Uygur Atasözlerinde Sözcük Öbeklerinin Kullanımı | Use of Phrases in Uyghur Proverbs, s. 146-161

Çeviri-Aktarma / Translation

Gülşah Eren
Abdulla Tukay ve Yeni Uygur Edebiyatı | Abdulla Tukay and Modern Uyghur Literature, s. 162-174

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmeler / Book Reviews

Sine Elif Arıkan
İdris Nebi UYSAL, XX. Yüzyıl Başlarında Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Tıp Metni Ŧabįbçılıķ (Giriş – İnceleme-Metin- Dizin-Tıpkıbasım), İstanbul: Kesit Yayınları, 2020. 200 s., s. 175-178

Updated: Wednesday June 1st, 2022 — 8:43 pm
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.