Volume 2021/18

International Journal of Uyghur Studies Volume 2021/18

Kapak | Cover Jenerik | Generic File İçindekiler | Index Editörden | Editor’s Note

Araştırma Makaleleleri / Research Articles
Yılmaz Bacaklı
Sultanmahmut Torayğırulı’nın Şiirlerinde Bir İtiraz Biçimi Olarak Karamsarlık-Ümit Diyalektiği | The Dialectic of Pessimism-Hope as a Form of Objection in the Poems Sultanmahmut Toraygırulı, s. 1-14.

Recep Tek
Anadolu Türk Halk Hekimliği Uygulamalarında Analojik Düşünce | Analogical Thought In Practices of Anatolian Turkish Folk Medicine, s. 15-26.

Mehmet Emin Begtimur
Uygur Diasporasında Kullanılan Kitle İletişim Araçları Üzerine Bir Değerlendirme | An Evaluation On The Mass Media Used In The Uyghur Diaspora, s. 27-41.

Burak Gökbulut – Mustafa Yeniasır
Kıbrıs Türk Yemek Kültürünün Değişimi Üzerine Bir İnceleme | An Examination On The Change Of Cyprus Turkish Food Culture , s. 42-61.

Fatoş Yalçınkaya
Türk Dünyası Masallarındaki Kutsal Su Motifi: Abıhayat | Holy Water Motif In The Turkish World Tales: Abihayat , s. 62-70.

Gulbakhrem Molotova
Қиссә-И Ибраһим Ибн Әдһәм» Версиялириниң Селиштурма Тәтқиқати | Kıssa-İ İbrahim İbn Edhem Nüshalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi | The Comparative Study of the Versions of “Qissa-i Ibrahim Ibn Adham, s. 71-81.

Dilber Usul
Orta Çağ’da Tebriz | Tabriz In The Middle Ages , s. 82-106

Abdulhamit Avşar
Van Gölü Havzasında Selçuklu İzleri Belgeseli Işığında Selçuklu Çağında Anadolu’da Uygur İzleri | In The Light Of The Van Gölü Havzasinda Selçuklu Izleri Documentary Uyghurs’ Traces In Anatolia During The Seljuk’s Era , s. 107-127.

Derleme Makale / Review Article

Cıldız İsmailova – Yasemin Gümüş
Romanya-Dobruca Bölgesinde Yaşayan Türklerde Uygulanan Doğum Sırası Ve Doğum Sonrası Gelenekler | Birth Order And Postnatal Traditions Applied To The Turks Who Live In Romania-Dobruca Region s. 128-138.

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmeler / Book Reviews

Ersan Uz
Adem ÖGER, Uygur Efsaneleri (İnceleme ve Metinler), Çanakkale: Paradigma Akademi, 2021, 537 s., s. 139-141

Aysun Soyer
Ümit Özgür DEMİRCİ, Eski Uygurca Fo ding xin da tuo luo ni, İstanbul: Kesit Yayınları, 2021. 300 s, s. 142-145

Updated: Wednesday June 29th, 2022 — 10:12 pm
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.