Volume 2022/20

International Journal of Uyghur Studies 2022/20

Kapak | Cover Jenerik | Generic File İçindekiler | Index Editörden | Editor’s Note

Araştırma Makaleleleri / Research Articles
Duygu Şahinler
Türk Kültüründe Ritüelistik Bir Yemek Olarak Bauırsaq, Pişi, Pesmet, Lokma, Kıygaşa | Bauırsaq, Pişi, Pesmet, Lokma, Kıygasa As A Ritualistic Dish in Turkish Culture, 1-18.

Fatma Kılıç
Nevâyî’nin Fevâyîdü’l-Kiber Adlı Divanında Geçen Kuş Adları | The Bird Names in Nevâyî’s Fevayîdü’l-Kiber Divan, 19-30.

Merve Yıldız Çakmak
Risāle-i Ķoyçılıķ Giriş-Yazı Çevirimi-Aktarma | A Risalah on Sheep Breeding Introduction-Transcription-Translation, 31-42.

Muhammed Abdulmecid
Sivil Toplum Örgütlerinin Sosyal Medya Kullanımı: World Uyghur Congress Facebook Sayfası Örneği | Social Media Use of Non-Governmental Organizations: The Example of the Facebook Page of World Uyghur Congress, 43-63.

Hakan Aryol
İslamiyet Öncesi Türk Gelenekleri: Nardugan Bayramı Örneği | Pre-Islamic Turkish Traditions: The Example Of The Nardugan Festival, 64-69.

Aynur Genç
Uygur Türklerinde Doğa ve Evren ile İlgili İnanma ve Uygulamalar Üzerine Çağatayca Bir Yazma | A Chagatay Manuscript On Belief And Practices About Nature And The Universe In Uyghur Turks, 70-97.

Tuğba Aydoğan
Garip-Senem Hikâyesindeki Epizotlar, Şiirler ve Bazı Motifler Üzerine Bir İnceleme | A Review of the Episodes, Poems, and Some Motifs in The Folk Tale of Garip-Senem, 98-108.

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmeler / Book Reviews

Hilal Öztürk
Reyila Kaşgarlı, Memtili Ependi (Tevfik) ve Şiirleri: Giriş-İnceleme-Çeviri Yazı-Aktarma-Sözlük-Dizin, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2021, 391 s., 109-111.

Murat Orhun
Memet Tursun Zunun Oqya, Çağdaş Uygur Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Londra: Uygur Dili Araştırmaları, 2021, 1297 s., 112-114.

Updated: Saturday June 17th, 2023 — 6:52 pm
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.