Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

  • Başlık: 12 kelimeyi geçmemeli, kalın ve büyük harflerle yazılmalı ve ikinci dildeki karşılığı küçük harflerle başlığın altında yer almalıdır. Makale Latin harfleri ile yazılmamış ise başlığın Latin harfli transkripsiyonu verilmelidir. Ayrıca başlığın Türkiye Türkçesi ve İngilizce karşılığı da yazılmalıdır.
  • Yazar Adı: Başlığın altına sağa hizalıyazılmalı, görev unvanı, kurum adresi ve e-posta bilgileri bir yıldızla soyadına eklenerek dipnot olarak verilmelidir.
  • Özet ve Anahtar Kelimeler: Özet en az 100, en fazla 200; anahtar kelimeler ise en az 3, en fazla 5 kelime olmalıdır. Özet içinde yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir.
  • Makale Metni: Dergiye gönderilen makale MS Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

Makalede Times New Roman yazı fontu kullanılmalıdır. Makalede özel font kullanılmış ise bu fontlar makale ile birlikte gönderilmelidir.

Makalede kullanılacak kısaltmalarda TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.

Dergiye gönderilecek makalelerde APA sistemi kullanılmalıdır. Makalede atıflar metin içinde (Özdemir 2008: 38), (Günay ve Güngör 2011: 30), (Oğuz vd. 2010: 50) şeklinde gösterilmelidir.

Metin Boyutu
Dipnot Boyutu
Paragraf Aralığı
Paragraf Girinti
Üst Kenar Boşluğu
Alt Kenar Boşluğu
Sağ Kenar Boşluğu
Sol Kenar Boşluğu
Satır Aralığı
11 punto
9 punto
(0 nk)
 
6 nk
1,25 cm
3 cm
3 cm
3 cm
3 cm
Tek

 

  • Kaynak Gösterme: Kaynak göstermede dipnot kullanılmamalıdır, sadece açıklamalar için dipnot kullanılabilir. Metin içinde (Özdemir 2008: 16) yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse (Özdemir 2008a, Özdemir 2008b…); birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa (Köprülü 1940, Kaplan 1974, Elçin 1988); çok yazarlı yayınlarda ilk yazar adı (Kaplan vd. 1975); görülemeyen bir yayın kaynak gösteriliyorsa (Raglan 1973, Ekici 1988’den); sözlü kaynak kullanılıyorsa kaynak kişi bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içermelidir.
  • Kaynakça: Makale Latin harfli yazılmamış olsa dahi Kaynakça mutlaka Latin harfleriyle yazılmalıdır. Makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Bir yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla yayınına atıf yapılması halinde (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.

Tek Yazarlı Kitap Örneği:

Özdemir, Nebi (2008). Medya Kültür ve Edebiyat. Ankara: Geleneksel Yayıncılık.

İki Yazarlı Kitap Örneği:

Günay, Ünver; Güngör, Harun (2011).Türklerin Dinî Tarihi. İstanbul: Rağbet Yayınları.

Çok Yazarlı Kitap Örneği:

Oğuz, M. Öcal vd. (2010).Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.

Editörlü Kitap Örneği:

Türk Lehçeleri Grameri (2012).ed. Ahmet Bican Ercilasun. Ankara: Akçağ Yayınları.

Makale Örneği:

Bayram, Bülent (2006). “Oğuz Epik Anlatmaları ve Çuvaş Alp Hikayeleri’nde Kutsal Kurt ve Tepegöz”. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VI/1, s. 27-35.

Tez Örneği:

Öger, Adem (2008). Uygur Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma(İnceleme-Metinler). Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü. İzmir: Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi © 2016 Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.