Yazım Kuralları

Buraya tıklayarak derginin kurallarına göre hazırlanmış taslağı indirip yazınızı aşağıda gösterilen talimatlar doğrultusunda bu taslağa yerleştirebilirsiniz.

YAZIM KURALLARI VE SAYFA DÜZENİ

 • Makalenin başında en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet, 5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler; Türkçe ve İngilizce (ikincil dil) başlığa yer verilmelidir. Özet, çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi, etkileri ve sonuçları hakkında fikir verici mahiyette olmalıdır.
 • Yazı dergiye ilk defa gönderilirken yazının başlığının altında yazar adı, dipnotla unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.
 • Dergimize makale gönderen yazarların orcid.org adresinden ücretsiz üyelik yaparak temin edecekleri ORCID kimlik numaralarını makale metinleri ile birlikte editörlüğe iletmeleri gerekmektedir. ORCID numarasını iletmeyen yazarların çalışmaları yayımlanmayacaktır.

SAYFA DÜZENİ

 1. Yazılar Microsoft Word programında yazılmalıdır. Uygur Araştırmaları Dergisinin web sayfasında bulabileceğiniz taslağa hazırladığınız yazınızı kopyalayarak kolay bir şekilde yazının derginin formatına uygun hâle getirebilirsiniz. Taslağa metninizi yapıştırdıktan sonra “Yalnızca metni koru” seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir.
 2. Yazılar, Microsoft Word programında sayfa yapıları aşağıdaki gibi olacak şekilde düzenlenmelidir:
Kâğıt Boyutu Genişlik: 21 cm    Yükseklik: 29,7 cm
Üst Kenar Boşluk 3 cm
Alt Kenar Boşluk 3 cm
Sol Kenar Boşluk 3 cm
Sağ Kenar Boşluk 3 cm
Gövde Metni
Yazı Tipi Cambria
Yazı Tipi Stili Normal (İki Yana Yaslı)
Boyutu (normal metin)  11pt (Cambria)
Boyutu (dipnot metni)   9pt      (Cambria)
Paragraf Aralığı Önce 0 nk, sonra 6 nk
Satır Aralığı Tek (1)
Özet Metni
Yazı Tipi Cambria
Yazı Tipi Stili İtalik (İki Yana Yaslı)
Boyutu 9 (Cambria)
Girinti Sağ 2 cm, Sol 2 cm

 

 1. Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.
 2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
 3. Paragrafların başında girintiye yer verilmemeli, paragraflar arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır.
 4. Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesi koyu (bold) ve sadece ilk harfleri büyük şekilde yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.
 5. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
 6. Yazıda yer verilecek tablo, resim ve fotoğraf gibi metin içi ve metin sonu ekleri Word programının formal ekleme usullerine göre yapılmalı; kopyala-yapıştır usulü kullanılmamalıdır. Eklemelerin yazının sayfa biçim özellikleri ile uyumlu olmasına ayrıca dikkat edilmelidir.

KAYNAKLARIN DÜZENLENMESİ

Metin İçinde Kaynak Gösterme

Metin içinde kaynak gösterimi APA Sistemi ile uyumlu şekilde yapılmalıdır.

–  Ana metindeki tüm göndermeler metin içi atıf sistemi ile belirtilir.

–   Tüm göndermeler APA sistemine uygun olarak parantez içinde gösterilmelidir.

–  Metin içindeki açıklamalar için sayfa altı dipnot yöntemi kullanılmalıdır.

–  Alıntılanan yazarın adı, metinde geçiyorsa, parantez içinde yazarın adını tekrar etmeye gerek yoktur.

Örnek: Boratav (1984: 25), bu rivayetlerin 34 tane olduğunu belirtir.

–  Gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları kullanılmalıdır.

Örnek: (Günay ve Güngör, 2011: 72)

– Yazarlar ikiden fazla ise ilk yazarın soyadından sonra “vd.” (ve diğerleri) ibaresi kullanılmalıdır.

Örnek: (Oğuz vd., 2010: 57)

–  Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır.

Örnek: (Ekici, 1998: 47; Öger, 2008: 109)

– Metinde arşiv belgelerinden yararlanılmış ise bu belgelere göndermeler Belge-1 veya Arşiv-1 şeklinde sırayla belirtilmeli ve kaynakçada ilgili ibarenin karşısına arşiv belge bilgileri yazılmalıdır.

–  Metin içinde sözlü kaynaklardan alınan bilgilere yer verilmiş ise göndermeler Kaynak Kişi anlamına gelecek şekilde KK-1 şeklinde belirtilmeli, çalışmanın kaynaklar kısmında Sözlü Kaynaklar alt başlığı altında her bir kaynak kişinin bilgisi metin içinde yapılan gönderme kodu ile uyumu şekilde belirtilmelidir.

– Metin içinde internet kaynaklarından alınan bilgilere yer verilmiş ise göndermeler (URL-1, URL-2…) şeklinde belirtilmeli, çalışmanın kaynaklar kısmında Elektronik Kaynaklar alt başlığı altında her bir alıntı uzantısı metin içinde yapılan gönderme kodu ile uyumu şekilde belirtilmelidir.

Metinde vurgular tırnak içinde, eser isimleri italik olarak gösterilmelidir. Beş satırdan fazla alıntılar, tırnak işareti kullanılmadan blok şeklinde 1 cm. içeriden başlatılmalıdır.

KAYNAKÇANIN DÜZENLENMESİ

– Kaynakçada sadece yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir.

– Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır.

– Aynı yılda yapılan çalışmalar için “a, b, c…” ibareleri kullanılmalı ve bunlar metin içinde yapılan göndermelerde de aynı olmalıdır.

Örnek: (1980a, 1980b)

 Kitap:

Özdemir, Nebi (2008). Medya Kültür ve Edebiyat. Ankara: Geleneksel Yayıncılık.

Çeviri Kitap:

Cocchiara, Giuseppe (2017). Avrupa’da Folklor Tarihi. (Çev.: Yerke Özer). Ankara: Geleneksel Yayınları.

İki Yazarlı Kitap:

Ergun, Metin ve Aça, Mehmet (2005). Tıva Kahramanlık Destanları-1. Ankara: Akçağ Yayınları.

Günay, Ünver ve Güngör, Harun (2011). Türklerin Dinî Tarihi. İstanbul: Rağbet Yayınları.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

Oğuz, M. Öcal vd. (2010).Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.

Kitap Bölümü:

Öger, Adem (2021). “Uygur Bilmeceleri”. Türk Dünyası Bilmeceleri. (Ed. Emine Gürsoy Naskali). C. 3, İstanbul: Kitabevi, 1611-1644.

Ansiklopedi Maddesi:

Hitchins, Keith (2002). Kâşgar. TDV İslâm Ansiklopedisi içinde. C. 25, 7-9. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları.

Sözlük ve Yazarsız Kitaplar:

Orta Zaman Türk Dili ve Kültürü Üzerine İncelemeler (2005). İstanbul: Ötüken Yayınevi.

Makale:

Bayram, Bülent (2006). “Oğuz Epik Anlatmaları ve Çuvaş Alp Hikayeleri’nde Kutsal Kurt ve Tepegöz”. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 6(1): 27-35.

Yayımlanmamış Tez:

Uz, Ersan (2021). Uzak Doğu Ülkelerinde Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Öger, Adem (2008). Uygur Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma(İnceleme-Metinler). Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü.

Bildiri:

İnayet, Alimcan (2011). “Köroğlu Destanı’nın Uygur ve Özbek Varyantlarına Göre Göroğlu/Köroğlu’nun Doğumu”. Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (Lefkoşa, 25-28 Ekim 2010). (Ed. Yılmaz Yeşil). Ankara: TÜRKSOY, 433-440.

Yazarı Bilinen Gazete Yazıları:

Bortaçina, Azer (2000, 3 Temmuz). “Adalı Olmak Özveri İster”. Milliyet Yaşam, 4.
Yazarı Bilinmeyen Gazete Kupür veya Haberleri:

Cumhuriyet (1991, 21 Ekim). “Halkın kararına saygı duyulur”, 1.

Sinema Filmleri:

Bender, L.awrence (Yapımcı) ve Tarantino, Quentin (Yönetmen) (1994). Pulp Fiction [Sinema Filmi]. ABD: Miramax.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı) ve Öztan, Zeki (Yönetmen). (1996). Kurtuluş [Sinema Filmi]. Türkiye: TRT.

İnternet Kaynakları:

URL-1: “Folklore on the Internet”. https://www.units.miamioh.edu/psybersite/cyberspace/folklore/intro.shtml (Erişim: 14.11.2018).

URL-2:

Arşiv Kaynakları:

Belge-1/Arşiv-1: BOA-Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA, DH.EUM.EMN, no: 3, 19.Ş.1330); BCA: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi  (BCA, 1927).

Sözlü Kaynaklar:

KK-1: Mustafa Mutlu, 1935 doğumlu, ilkokul mezunu, esnaf, İstanbul. (Görüşme: 12.06.2014).

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi © 2016 Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.